پراید جدید (مگنتی)

FR 1122

پژو 405

FR 1123

پیکان

FR 1124

روآ

FR 1125

پراید قدیم - ساژم

FR 1121