دستگیره داشبورد

رنو L90

دستگیره درب از داخل

پراید 131

دستگیره درب از داخل

پراید X100