کنترل کیفیت

تمامی محصولات فراسلی با گرید کیفیتی یکسان که مورد تایید واحد کنترل کیفیت است به بازار عرضه میشوند. اینکه محصول مربوط به چه نوع وسیله نقلیه ای میباشد و یا بازار هدف آن کدام کشور است تاثیری در کیفیت محصول ندارد. این نوع نگاه به کنترل کیفیت نتیجه مدیریت یکپارچه کیفیت محور ، التزام و تعهد تمامی کارکنان بر صیانت از حیثیت و هویت برند و استفاده از تکنولوژی های نوین میباشد.

کنترل کیفیت نهائی بسته به نوع محصول شامل کنترل عملکردهای مکانیکی، الکتریکی و کنترل وضعیت ظاهری بوده که توسط کارکنان متعهد و آموزش دیده واحد کنترل کیفیت و با استفاده از ماشین آلات پیشرفته انجام میگیرد.

در سیستم کنترل کیفیت فراسلی تمامی قطعات یا مجموعه هایی که نیاز به آزمونهای الکتریکی دارند جهت حذف خطاهای احتمالی انسانی و همچنین خطاهای احتمالی ماشین آلات ، دو بار و هر مرتبه توسط دستگاه و همچنین اپراتور مجزا مورد آزمون قرار میگیرند. جهت اطمینان از سطح استقامت و کارآیی محصول در شرایط مختلف ، آزمون های مذکور در محیطهایی شبیه سازی شده و منطبق با سختگیرانه ترین نظام کنترل کیفی انجام میگیرند تا محصولی با کیفیت و برخوردار از زیبائی ظاهری در اختیار مشتریان فراسلی قرار گیرد.

قابل اعتماد بودن محصول ، سیستم کنترل کیفیت دقیق و تلاش پیوسته در جهت کاهش هزینه ها سه عامل مهم و تاثیرگذارند که سیستم مدیریت و تولید فراسلی را متمایز ساخته و منشاء کارآمدی و رقابت پذیری آن هستند.